top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak TUBA AKYÜZ adına, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümü” yerine getirmek istiyoruz. Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak,    kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekiller ile aşağıda yazılı şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Tarafınıza ait başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik no, imza vb.), iletişim verileriniz (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.), finansal verileriniz (ödeme bilgileri, fatura bilgileri, banka bilgileri vb.), özel nitelikli verileriniz, cinsel hayat ve sağlık bilgileri ile ilgili her türlü kişisel verileriniz (Duygusal  bulgular, ameliyat bilgisi gibi tıbbi öykü, ilaç bilgileri, ilaç etkileri, besin takviyeleri, hastalık/operasyon geçmişi, Ruh sağlığına ilişkin hastalık geçmişi, Cinsel sağlık verileri, zeka düzeyi ve dikkat düzeyi gibi uygulanan psikolojik testlerden elde edilen bilgiler, randevu bilgileri vb.); kısaca siz danışanlarımızın kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamında olup çalışan ve veri sorumluları tarafından 2’nci başlıkta yer alan amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte açık rızanız veya ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 3’üncü başlıkta belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

TUBA AKYÜZ tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 

  • Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ile sınırlı olmak, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gereklerini, yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesini yerine getirmek,

  • Teşhis ve sınıflandırma sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve sağlık bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi, Danışan Öyküsünün Alınması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve bağlı nedenler,

  • Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi,

  • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,

  • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

  • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

  • Danışan Öyküsünün Alınması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve bağlı nedenler,

  • İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz idari ve teknik tedbirler alınmak vasıtasıyla korunarak, TUBA AKYÜZ’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda 4’üncü başlıkta belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel verilerinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle, mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK md. 5 hükmü uyarınca işlenebilmektedir.

 

3.KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

 

KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi 2’nci bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Kanuni olarak bağlılığımız bulunmasa dahi danışan ilişkilerinin yürütülebilmesi amacıyla emsal olarak yararlanılmaktadır), Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara;; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluşlara, yapılan işlem kayıtlarının saklanması/arşivlenmesi/depolanması; hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE SAKLAMA SÜRESİ

 

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; 2’nci başlıkta belirtilen amaçlarla; TUBA AKYÜZ tarafından; gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, Whatsapp, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Çalışan veya veri sorumlusunun, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

4.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

İşyerimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak;

 kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte: Fenerbahçe Mah. Bağdat Cd. Gündüz A Blok No.160/1 İç Kapı No 10 Kadıköy/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi  ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.

bottom of page